ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬನಾನಾ ಫಡ್ಜಿ ಬಾರ್‌ಗಳು

ಬರಾಸ್ ಡಿ ಶೇಕಾಲಜಿ ವೈ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಮಾರ್ಗೊ ಸಿನ್ ಹಾರ್ನೊ

¿Eres del equipo del fudge o de la masa para galletas? ಕ್ವಾಲ್ಕ್ವಿರಾ ಸೀ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಸೊ, ಎಸ್ಟಾಸ್ ಬಾರ್ರಾಸ್ ಡಿ ಷೇಕಾಲಜಿ ಸನ್ ಅನ್ ಬಾಲ್ಸಾಮೊ ಪ್ಯಾರಾ ಟಸ್ ಡೆಸಿಯೊಸ್ ಡೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವೈ ಫಡ್ಜ್. ಎಸ್ಟಾಸ್ …