ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಆಫ್ರೆಜ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎನ್ ಕೆಡೌ

ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಆಫ್ರೆಜ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎನ್ ಕೆಡೌ

*Remarke: Cette ಲೇಖನವು destiné à nos lecteurs canadiens. ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎಟ್ ಲೆ ಬೊನ್ಹೂರ್ ಸೆರೊಂಟ್ ಖಚಿತತೆ ಔ ಸೊಮೆಟ್ ಡೆ ಲಾ ಲಿಸ್ಟೆ ಡಿ ಟೌಟ್ ಲೆ ಮಾಂಡೆ. C’est …