ರೀಗಲಾ ಸಲೂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ

ರೀಗಲಾ ಸಲೂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ

ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಾಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ, ಲಾ ಸಲೂಡ್ ವೈ ಲಾ ಫೆಲಿಸಿಡಾಡ್ ಎಸ್ಟಾರಾನ್ ಸೆಗುರಾಮೆಂಟೆ ಎನ್ ಲೊ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಟೊ ಡೆ ಲಾ ಲಿಸ್ಟಾ ಡಿ ಡೆಸಿಯೊಸ್. ಅಸಿ ಕ್ಯೂ, ಟೆನಿಯೆಂಡೋ ಎಸ್ಟೋ ಎನ್ ಕ್ಯುಂಟಾ, ಹೆಮೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಡೋ ಯುನಾ ಲಿಸ್ಟಾ …