ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಆಫ್ರೆಜ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎನ್ ಕೆಡೌ

ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಆಫ್ರೆಜ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎನ್ ಕೆಡೌ

*Remarke: Cette ಲೇಖನವು destiné à nos lecteurs canadiens. ಎನ್ ಸಿಇ ಟೆಂಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ ಫೆಟೆಸ್, ಲಾ ಸ್ಯಾಂಟೆ ಎಟ್ ಲೆ ಬೊನ್ಹೂರ್ ಸೆರೊಂಟ್ ಖಚಿತತೆ ಔ ಸೊಮೆಟ್ ಡೆ ಲಾ ಲಿಸ್ಟೆ ಡಿ ಟೌಟ್ ಲೆ ಮಾಂಡೆ. C’est …

ರೀಗಲಾ ಸಲೂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ

ರೀಗಲಾ ಸಲೂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ

ಎನ್ ಎಸ್ಟಾ ಟೆಂಪೊರಾಡಾ ಫೆಸ್ಟಿವಾ, ಲಾ ಸಲೂಡ್ ವೈ ಲಾ ಫೆಲಿಸಿಡಾಡ್ ಎಸ್ಟಾರಾನ್ ಸೆಗುರಾಮೆಂಟೆ ಎನ್ ಲೊ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಟೊ ಡೆ ಲಾ ಲಿಸ್ಟಾ ಡಿ ಡೆಸಿಯೊಸ್. ಅಸಿ ಕ್ಯೂ, ಟೆನಿಯೆಂಡೋ ಎಸ್ಟೋ ಎನ್ ಕ್ಯುಂಟಾ, ಹೆಮೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಡೋ ಯುನಾ ಲಿಸ್ಟಾ …